EU flag Erasmus vect POS

" Kompetentna kadra tworzy nowoczesną szkołę"

Szkolenia nauczycieli.

mobility

 

sestynacje

MALTA- St.Julian  13- 24 sierpnia 2018r.
Uczestnicy szkolenia

  • Alicja Gizińska
  • Alicja Dobrosielska
  • Barbara Perzyńska
  • Arkadiusz Świeczkowski
  • Grzegorz Marciniak

www  szkoły https://www.sprachcaffe.com/english/adults-english-courses-malta/st-julians.htm

GALERIA ZDJĘĆ>>

 

WŁOCHY- Florencja  10- 21 września 2018r.
Uczestnicy szkolenia:

  • Maria Marciniak

www  szkoły https://www.teacheracademy.eu/en/

GALERIA ZDJĘĆ FLORENCJA OXFORD>>

WIELKA BRYTANIA- Oxford  5- 16 listopada 2018r.
Uczestnicy szkolenia:

  • Mariola Kowalska

www  szkoły https://www.englishinoxford.com/

.

 

OCENA WNIOSKU

Złożony wniosek uzyskał łącznie 97 punktów na 100 możliwych. 
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 19649 euro.

1. Adekwatność projektu [28 / 30pkt. ]

Komentarz: Wniosek jest zgodny z celami i priorytetami Akcji KA1 w zakresie wzmacniania profilu profesjonalnego nauczycieli. Skierowany jest do grupy docelowej  zgodnej z działaniem w sektorze edukacji szkolnej. Potrzeby i cele organizacji wnioskującej oraz grupy uczestników planujących udział w szkoleniach zostały jasno sprecyzowane i odnoszą się do zapisów Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Działania projektowe (w tym wspomniane mobilności kadry) mają na celu doskonalenie ich umiejętności językowych,  podniesienie kwalifikacji zawodowych, promowanie różnorodności językowej, zwiększenie wrażliwości społeczności szkolnej na odmienność, zwiększenie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu oraz systematyczne wzmacnianie europejskiego zasięgu placówki. Dowiedziono, iż przeprowadzona została wnikliwa i rzetelna analiza potrzeb (badająca obszary wymagające poprawy). Zatem, sformułowane cele projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane słabe strony placówki oraz na indywidualne potrzeby szkoleniowe nauczycieli. Przewidywane efekty uczenia zostały wyczerpująco opisane. Odnoszą się do założonych celów i wskazanych obszarów szkoleniowych, z całą pewnością zaspokoją wyżej wymienione potrzeby kadry. Zawarto informacje dotyczące rozwiązań praktycznych, w tym-jak uczestnicy mobilności przełożą zdobytą wiedzę i umiejętności na organizację procesu dydaktycznego w placówce (w sferze kompetencji językowych, wykorzystania koncepcji CLIL oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Wniosek szczegółowo określa  spodziewane zaangażowanie placówki  w opracowywane działania na  polu międzynarodowym (np. poprzez projekty eTwinning i projekty doskonalenia nauczycieli w ramach job shadowing).

2. Jakość planu projektu i jego realizacji [39 / 40 pkt.]

Komentarz: We wniosku uwzględniono wszystkie etapy realizacji projektu (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności, działania po zakończeniu projektu). Działania opisano wyczerpująco i klarownie.

Jak już wcześniej wspomniano, cele projektu zostały określone i niewątpliwie są spójne z zaproponowanymi działaniami zaproponowanymi w dobrej jakości Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Wymieniony plan rozwoju placówki ma charakter długoterminowy i uwzględnia nie tylko przygotowywane mobilności, lecz przede wszystkim korzyści i nieustanne doskonalenie się instytucji, kontynuowane po zakończeniu projektu.

W EPRS wzięto pod uwagę następujące obszary wymagające doskonalenia: kompetencje językowe nauczycieli nie-językowców, wzbogacenie wiedzy metodycznej anglistów o nowoczesne, ciekawe techniki nauczania dzieci na I i II etapie edukacyjnym, rozwijanie kompetencji kluczowych, a szczególnie  kompetencji nauczania z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych (tj. tworzenie prezentacji multimedialnych,  międzynarodowa współpraca przez platformy edukacyjne i komunikatory, zastosowanie nowoczesnych metod pracy np. E-learning, blended learning, WebQwest, seminaria w sieci, wideokonferencje, eTwinning, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o dodatkowe zajęcia języka angielskiego w przedszkolu oraz na zajęciach dodatkowych w klasach I-III, a w dalszej perspektywie -w trakcie wymian partnerskich oraz wzmocnienie  europejskiego i międzynarodowego zasięgu działań szkoły. Wskazano sposoby wdrożenia nabytych przez nauczycieli w trakcie mobilności kompetencji i doświadczeń (które m.in. zostaną spożytkowane przy wprowadzaniu metody zintegrowanego nauczania CLIL, metody Flipped Classroom,  oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). We wniosku wspomniano również o sposobach i możliwościach wykorzystania platformy eTwinning oraz SEG.

Wnioskodawca wieloaspektowo opisuje harmonogram realizacji poszczególnych działań projektowych w ujęciu chronologicznym (w okresie 19 miesięcy trwania projektu), uwzględnia szeroką wizję działań przygotowawczych, monitorujących, upowszechniających i ewaluacyjnych. Wniosek prezentuje informacje, w jakich szkoleniach wezmą udział wytypowani nauczyciele, wyczerpująco i rzeczowo omawia treści zaproponowane na kursach.  Typ, liczba i czas trwania mobilności niewątpliwie są adekwatne i właściwe dla przedmiotowej instytucji.

Poprawnie odniesiono się do wytycznych dotyczących rekrutacji uczestników-proces wyboru przedstawicieli kadry jest transparentny, niebudzący zastrzeżeń.
Skrupulatnie omówiono ustalenia praktyczne, proces zarządzania i mechanizmy wsparcia uczestników mobilności. W podobny sposób drobiazgowo zreferowano ich przygotowania językowo-kulturowo-metodyczne.
Opis współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi w projekcie  gwarantuje bezproblemowy przepływ informacji. 
Szkoła wysyłająca zapewnia, iż w projekcie zostaną wykorzystane dokumenty: Europass Mobilność, Europass  CV.

3. Wpływ i upowszechnianie [30 / 30 pkt.]

Komentarz: Wniosek zawiera skrupulatny i wieloaspektowy opis wpływu projektu na uczestników, organizację wnioskującą, uczniów. Bezsprzecznie przyczyni się on do rozwoju wymiaru europejskiego szkoły.

W projekcie zaproponowano działania upowszechniające, które będą miały długoterminowy efekt multiplikacji i trwały wpływ nie tylko na szkołę wysyłającą ale również na środowisko pozaszkolne (np.warsztaty, lekcje otwarte, szkolenia w ramach zespołów samokształceniowych, konferencje dla dyrektorów szkół z powiatu, udostępnione kompendium wiedzy wraz z wypracowanymi materiałami dydaktycznymi). Efekty uczenia się będą wdrażane w działaniach dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli (np. w zastosowaniu nauczania zintegrowanego CLIL czy metody Flipped Classroom). Co ważne, placówka zamierza rozwijać współpracę międzynarodową. 
Wniosek prezentuje wyczerpujące ujęcie działań monitorujących i ewaluacyjnych (ewaluacja ex-ante, bieżąca i ex-post) na poziomie uczestników i na poziomie projektu. Rzeczowo opisano przykładowe metody i narzędzia ewaluacji.

4. Ogólne uwagi do wnioskodawcy

Komentarz: Wniosek zgodny z priorytetami i celami Akcji KA1. Z punktu widzenia spełnienia kryteriów opracowany w sposób bardzo szczegółowy i przejrzysty.

Z całą pewnością można wypunktować mocne strony projektu:
a) zdiagnozowane potrzeby szkoły i indywidualne potrzeby w kwestii rozwoju zawodowego kadry;
b) opis osiągania wybranych efektów kształcenia, odpowiadających potrzebom placówki (skrupulatne informacje dotyczące wdrażania nabytej na szkoleniach wiedzy i kompetencji);
c) zwiększanie wymiaru europejskiego placówki; 
d) spójność celów projektu i zaproponowanych działań;
e) przemyślany Europejski Plan Rozwoju Szkoły;
f) adekwatne procedury wspierania pracowników i przygotowania do mobilności;
g) zaplanowane upowszechnianie rezultatów działań projektowych wewnątrz instytucji oraz poza nią;
h) spodziewany istotny i długofalowy wpływ projektu na uczestników, szkołę i uczniów; 
i) informacje dotyczące szkoleń (wyczerpująco i rzeczowo omówione treści zaproponowane na kursach);
j) wyczerpujące ujęcie działań monitorujących i ewaluacyjnych (ewaluacja ex-ante, bieżąca i ex-post) na poziomie uczestników i na poziomie projektu;
k) rzeczowo opisane przykładowe metody i narzędzia ewaluacji.

Dla nauczycieli udających się na szkolenia na Maltę polecam stronę: http://www.maltaigozo.pl/