koncepcjapracy
Misja szkoły:
W naszej szkole stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności określone w Podstawie Programowej, rozpoznajemy i rozwijamy uzdolnienia oraz zaspokajamy potrzeby specjalne i udzielamy niezbędnej pomocy wszystkim uczniom. Wspieramy rodziców w procesie wychowania. Rodzice są partnerami szkoły.

Wizja szkoły:
Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńcze stwarzając warunki do indywidualnego rozwoju ucznia przygotowując go do: 
• podjęcia nauki na kolejnym etapie w gimnazjum;
• radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów; 
• twórczego myślenia; 
• współpracy w grupie; 
• rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
• funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. 

Szkoła rozpoznaje specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi. Szkoła realizuje proces wychowawczy we współpracy z rodzicami udzielając im wsparcia w wychowaniu dzieci w partnerstwie i zaufaniu. Rodzice są partnerami przedszkola – aktywnie włączającymi się w procesy edukacyjne. Szkoła w swojej pracy kieruje się podstawami prawnymi – szczególnie Konwencją o Prawach Dziecka i Podstawą Programową Szkoły Podstawowej oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Praca szkoły podlega ewaluacji a formułowane i wdrażane wnioski służą do doskonaleniu jakości pracy.

Priorytety szkoły:
1. Rozpoznajemy i zaspokajamy indywidualne potrzeby każdego ucznia z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi diagnozy pedagogicznej. 
2. Realizujemy procesy edukacyjne i dostosowujemy ich przebieg do możliwości każdego ucznia.
3. Stosujemy nowoczesne metody pracy sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz umiejętności społecznych niezbędnych w nowoczesnym społeczeństwie.
4. Aktywnie współpracujemy z rodzicami uczniów, włączając ich w realizację założeń koncepcji.
5. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym – partnerami szkoły, poszerzając ofertę edukacyjną oraz integrując społeczność szkolną ze społecznością lokalną.
6. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej jest ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy szkoły a także wspomaga nauczycieli w rozwoju zawodowym.
7. Praca szkoły jest analizowana, poddawana ewaluacji wewnętrznej, a wnioski formułowane na jej podstawie będą wdrażane w celu doskonalenia pracy szkoły.
8. Wszystkie podmioty szkoły są aktywnie angażowane w działania ewaluacyjne, opinia rodziców będzie systematycznie analizowana, a wnioski z prezentowane społeczności szkoły.
9. Rozwijanie bazy jest ukierunkowane na rozwój fizyczny uczniów – modernizacja sali gimnastycznej.

Cele strategiczne na lata 2014–2017
• Podniesienie poziomu osiągnięć uczniów z matematyki.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach nowych form i metod pracy.
• Rozbudowa bazy szkoły – modernizacja sali gimnastycznej.
• Wprowadzenie nowego systemu motywacji uczniów do nauki.
• Wprowadzenie e-dziennika
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – pozyskanie psychologa, pedagoga i logopedy dla potrzeb uczniów w szkole.
Program adaptacji uczniów 6-letnich w I klasie W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie, opiekę sprawuje profesjonalna kadra pedagogiczna, wysoko kwalifikowana i przedszkolna w zakresie organizacji procesu adaptacji dzieci 6-letnich.
Wdrożony jest program adaptacji, który ma na celu:
• intensyfikację działań kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego w zakresie łagodzenia stresu dzieci rozpoczynających edukację w szkole.
• eliminowanie wszelkich czynników ze środowiska szkolnego utrudniających dziecku adaptację
• dostosowanie procesów edukacyjnych oraz dobór i realizacje programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów 6-letnich
• wspieranie rodziców w procesie wychowania swoich dzieci, prowadzenie indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych na temat adaptacji dziecka w I klasie i roli rodziców.
• Budowanie zaufania i porozumienia z rodzicami w celu realizacji założeń projektu  i doskonaleniu procesu adaptacji. Podczas realizacji projektu będą zbierane informacje na temat czynników wpływających na adaptację uczniów – pozwoli to na szybkie reagowanie na zjawiska niepokojące i wdrożenie działań wspierających wobec rodziców i dzieci. Wsparciem dla szkoły w realizacji projektu będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu, psychologowie będą udzielali konsultacji rodzicom, którzy takiej pomocy będą potrzebowali. Model absolwenta Uczennice i uczniowie, którzy ukończą edukację w naszej szkole będą gotowi na podjęcie nauki w gimnazjum, wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne do kontynuowania uczenia się na dalszych etapach, posiadający umiejętności zachowania się w każdej sytuacji, współpracujący w grupie, z poszanowaniem każdego człowieka, stosujący zasadę równości wobec innych. Absolwenci wykazywać się będą się twórczym myśleniem i działaniem adekwatnie do swoich rozpoznanych możliwości psychofizycznych, świadomi swoich zdolności i talentów. Uczeń jest dla nas nadrzędną wartością i jego wszechstronny rozwój to nasz główny priorytet.
System motywacji w szkole W szkole funkcjonuje system motywacji uczniów do nauki.
Głównym założeniem systemu jest stosowanie odpowiednich metod pracy z uczniem oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań i promowanie ich w społeczności szkolnej.
Cele funkcjonowania systemu:
• podniesienie poziomu osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów;
• promowanie pozytywnych zachowań od rozpoczęcia nauki;
• niwelowanie zachowań niepożądanych wśród uczniów;
• kształtowanie nawyków związanych z systematyczną pracą, obowiązkowością i odpowiedzialnością;
• rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów uczniów;
• udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i zachowaniu. Formy wzmocnień pozytywnych stosowane w ramach systemu:
• pochwała na forum klasy;
• pochwała na forum szkoły – podczas apelu lub akademii okolicznościowych;
• pochwała wobec rodziców;
• pochwała pisemna wysłana do rodziców;
• publikacja prac, wytworów nagrodzonych wysokimi notami na stronie internetowej (wymagana zgoda nagrodzonego)
• świętowanie w klasie wraz z wychowawcą klasy sukcesów uczniów i klasy (o wadze sukcesu decyduje wychowawca klasy po konsultacji z samorządem uczniowskim).
W systemie priorytetowe jest dostrzeganie wszelkich sukcesów uczniów, postępów w nauce, szczególnie uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu.
Załączniki:
1. Statut szkoły.
2. Program Wychowawczy i Profilaktyki.
3. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
4. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – plan.
5. Plan nadzoru pedagogicznego.
6. Projekt ewaluacji wewnętrznej na dany rok szkolny.
7. Zestaw programów nauczania (programy autorskie lub wybrane)

pobierz plik pdf>>