samspzaw

 

  Paweł Toruński- przewodnicząca
 

Paweł Kuźniewski- z-ca przewodniczącej

 

Jakub Wojda  - rzecznik do spraw uczniów

 

Julia Majerska- sekretarz

 

Laura Ciarka- członek prezydium

  Oliwia Podkowska- członek prezydium
  Julia Lewandowska- członek prezydium
  Wiktoria Jóźwiak- członek prezydium
Pani Joanna Ciarka  - opiekun samorządu asia.jpg
Pani Sylwia Goc - opiekun samorządu sg.jpg


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 § 1

 1. Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

1)      na szczeblu klas - samorządy klasowe,

2)      na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:

1)      przewodniczący samorządu,

2)      zastępca przewodniczącego,

3)      rzecznik ds uczniów,

4)      sekretarz,

5)      członkowie prezydium.

 1. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
 2. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 3. Wybory odbywają się w pierwszy poniedziałek czerwca roku poprzedzającego działalność prezydium.
 4. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 5. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.
 6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 7. Kadencja prezydium trwa rok.
 8. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 9. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 10. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 11. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 12. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
 13. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 14. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 2

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a.      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b.      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c.       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d.      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e.      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f.        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:

a.      uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

b.      przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 1. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:

a.      opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym – dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem ZSZ,

b.      opiniowanie programu wychowawczego szkoły,

c.       wnioskowanie o nadanie imienia szkole,

d.      opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów,

e.      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

f.        ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

g.      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

h.      opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

i.        opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

 

§ 3

 1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

 

§ 4.

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zawidzu

 

Regulamin zawiera:

1.            I.      Postanowienia ogólne

2.            II.      Organy Samorządu Uczniowskiego

3.            III.      Tryb przeprowadzania wyborów

4.            IV.      Działalność gospodarcza

5.            V.      Dokumentacja

6.            VI.      Zadania opiekuna

7.            VII.      Przepisy końcowe

 I. Postanowienia ogólne

§ 1

W Szkole Podstawowej w Kościelnym  działa Zawidzu Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r  Art. 85. oraz Statutem Szkoły.

§ 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

1.      prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,

2.      prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3.      prawo do rozwijania własnych zainteresowań,

4.      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5.      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 5

Organami Samorządu są:

1.      Przewodniczący Samorządu.

2.      Rada Samorządu.

§ 6

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

§ 7

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas III-VI, nauczycieli oraz personel szkoły.

§ 8

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1.      reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

2.      kierowanie pracą Samorządu,

3.      organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

Rada Samorządu

§ 9

W skład Rady Samorządu wchodzą:

1.      Przewodniczący samorządu.

2.      Zastępca Przewodniczącego.

3.      Przewodniczący sekcji powołanych do pracy (lub uczniowie powołani do sekcji).

§ 10

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 11

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12

Do kompetencji Rady Samorządu należy:

1.      opracowanie planu placu Samorządu,

2.      zdanie sprawozdania ze swojej pracy,

3.      zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły,

4.      podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,

5.      reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 13

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

 

III. Tryb przeprowadzenia wyborów  do Rady Samorządu Uczniowskiego

§ 14

 Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 5 osób ( po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – VIII oraz opiekun Samorządu uczniowskiego)

 

§ 15

 Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1.              przyjęciem zgłoszeń od kandydata – lista poparcia minimum 20 podpisów,

2.              przygotowanie wyborów,

3.              przeprowadzenie wyborów,

4.              ogłoszenie wyników.

 

§  16

 W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń
klas IV – VIII.

 

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§  17

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

1.      organizacja imprez szkolnych ( np bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż  kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),

2.      dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,

3.      dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

§  18

Dokumentacja Samorządu:

1.      regulamin Samorządu,

2.      roczne plany pracy,

3.      sprawozdanie z działalności Samorządu,

4.      rozliczenie finansowe.

 

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§  19

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 20

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 

§ 21

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

1.      czuwać nad całokształtem prac Samorządu,

2.      prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,

3.      pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,

4.      doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,

5.      pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

VI. Przepisy końcowe

§ 22

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 23

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 24

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

§ 25

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie po przez głosowanie.

§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.