KLASYFIKOWANIE
1.Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym pracuje systemem semestralnym, klasyfikując uczniów śródrocznie i rocznie.
2.Klasyfikowanie roczne (śródroczne)w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (semestrze) i ustaleniu jednej oceny   opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.
3.Klasyfikowanie roczne (śródroczne), począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (semestrze) z zajęć        edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania.
4.Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych    z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnianiem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie                odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.
5.Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć                    edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla           niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu opisowej oceny zachowania.
6.Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z uwzględnianiem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu oceny zachowania.
7. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas IV-VI z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8.Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
9.Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
10.Ocena semestralna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w semestrze (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
11.O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczy-ciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rocznym lub semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i w razie potrzeby udzielić wskazówek dotyczących ich poprawy.
12.O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) co najmniej na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i udzielić wskazówek, dotyczących ich poprawy. 

 Ocena śródroczna i roczna w klasach I-III.

1. Obowiązuje opisowa forma oceny.
2. Ocena opisowa uwzględnia:
a) postępy w edukacji polonistyczne,
b) postępy w edukacji matematycznej,
c) postępy w edukacji przyrodniczej,
d) postępy w edukacji artystyczno-ruchowej,
e) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego, norm etycznych, a w szczególności:
- wywiązywania się z obowiązku ucznia,
- przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych,
- dbałość o honor i tradycje szkoły,
- umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm,
- troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe),
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne,
- kulturalne zachowanie się poza szkołą,
- okazywanie szacunku innym osobom.
f) osobiste osiągnięcia uczniów.
3. Ocena postępów w nauce języka angielskiego i religii jest wyrażona w dzienniku lekcyjnym oraz na świadectwie.
4. Ocena śródroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i zachowania.
5. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III) 
6. Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie końcowym.

3.Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:
3.1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen dla uczniów klas IV – VI:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danych zajęć edukacyjnych w klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w danej klasie;  
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie;
- sprawnie posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych;
- rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia szkoły podstawowej wiadomości i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki;
- rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, albo przy pomocy nauczyciela.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności programu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych; - nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.
4. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYTEM OCENIANIA JEST CZĘŚCIĄ STATUTU SZKOŁY  pobierz statut>>

 

7.OCENA ZACHOWANIA 23 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi. Kryteria ocen zachowania dla uczniów I etapu edukacyjnego: 1.1. Oceny opisowej zachowania dokonuje nauczyciel na podstawie obserwacji uczniów biorąc pod uwagę poniższe kryteria: • Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe. • Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły i kolegów. • Dba o honor i tradycje szkoły. • Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję. • Potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy. • Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole. • Udziela pomocy kolegom. • Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów. • Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. • Nosi strój szkolny zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Szkoły. • Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych. • Samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły. • Przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek. 1.2. Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. 2. W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według następującej skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące aspekty: 24 a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałość o honor i tradycje szkoły, d) dbałość o piękno mowy ojczystej, e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) okazywanie szacunku innym osobom. 4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 4.1 OCENA WZOROWA Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz: 4.1.1. wyróżnia się w każdej sytuacji wysoką kulturą osobistą i taktem wobec dorosłych i rówieśników, 4.1.2. nie lekceważy symboli narodowych i posługuje się kulturalną polszczyzną, 4.1.3. jest zawsze solidnie przygotowany do lekcji pod każdym względem , 4.1.5. zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji, 4.1.6. wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, 4.1.7. godnie i kulturalnie reprezentuje klasę i szkołę w przypadku uczestniczenia w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach środowiskowych, 4.1.8. służy pomocą kolegom, 4.1.9. dba o estetykę klasy i szkoły, 4.1.10. z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły, wywiązując się z nich solidnie i w terminie, 4.1.11. szanuje sprzęt szkolny, 4.1.12. dba o zgodny ze statutem oraz estetyczny i schludny wygląd własnej osoby: - ubranie codzienne: strój szkolny, schludny i skromny, (bez dużych dekoltów), bez makijażu i dużych ozdób - strój świąteczny biało-czarny lub biało- granatowy (obowiązuje na uroczystościach szkolnych oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz), -włosy są czyste, jeśli dłuższe to związane , -dba o higienę osobistą - nie zapomina zmieniać obuwia, 4.1 .13. dba o honor i tradycje szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 4.1.14. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób , 4.1.15. spełnia wszystkie kryteria na ocenę wzorową i jest wzorem dla 25 innych. 4.2. OCENA BARDZO DOBRA Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który : 4.2.1.z godnością odnosi się do symboli narodowych i tradycji szkolnych, 4.2.2. dba o estetyczny, schludny wygląd własnej osoby, 4.2.3. odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz innych ludzi / używa zwrotów grzecznościowych, kłania się /, właściwie reaguje na krytyczne uwagi, 4.2.4. podejmuje zadania ponadprogramowe jako ochotnik i wywiązuje się z nich solidnie i w terminie, 4.2.5. jest systematycznie przygotowany do lekcji i osiąga wyniki w nauce w miarę swoich możliwości i wykazuje się znajomością materiału objętego sprawdzianem lub pracą klasową, na których był nieobecny w terminie jednego tygodnia, 4.2.6. po dzwonku na lekcję czeka spokojnie przed klasopracownią, 4.2.7.w czasie przerw międzylekcyjnych zachowuje się kulturalnie : - nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, - nie biega i nie hałasuje na korytarzach, 4.2. 8. nie używa brzydkich słów nawet w chwilach emocji, np. sportowych i zawsze panuje nad okazywaniem swoich negatywnych uczuć, złych nawyków i krytycznie ocenia swoje niedociągnięcia oraz podejmuje wysiłek w celu poprawy zachowania, 4.2. 9. szanuje mienie szkolne i mienie kolegów, 4.2.10. dba o estetykę szkoły i klasy, 4.2.11. spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 4.3. OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie spełnia jednego dowolnego punktu kryteriów na ocenę bardzo dobrą , a ponadto : 4.3.1.posiada wysoką kulturę osobistą, 4.3.2.potrafi zapanować nad okazywaniem negatywnych emocji i złych nawyków, 4.3.3.nie używa brzydkich słów nawet w chwilach emocji, np. sportowych, 4.3.4.zmienia obuwie szkolne, 4.3.5.systematycznie przygotowuje się do lekcji i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 4.3.6.dba o schludny wygląd osobisty, 4.3.7.naprawia przypadkowo zniszczony sprzęt szkolny lub pokrywa koszty jego naprawy, 4.3.8.z szacunkiem odnosi się do dorosłych i rówieśników, 4.3.9.chętnie podejmuje działania zaproponowane przez nauczyciela, z 26 których wywiązuje się solidnie i terminowo, 4.3.10. podejmuje próby poprawy swojego zachowania zgodnie z sugestiami osób dorosłych. 4.4. OCENA POPRAWNA Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 4.4. 1.przygotowuje się do lekcji w miarę swoich możliwości, 4.4.2.sporadycznie nie odrabia prac domowych, zapomina przyborów szkolnych czy stroju gimnastycznego oraz zapomina zmieniać obuwie, 4.4.3.zdarzają mu się spóźnienia na lekcje i brak usprawiedliwienia kilku godzin lekcyjnych, 4.4.4.otrzymał nieliczne uwagi w dzienniku , dotyczące niepoprawnego zachowania i wykazał chęć poprawy, 4.4.5. zdarza mu się okazywać negatywne emocje, którym towarzyszą brzydkie słowa i gesty, 4.4. 6.jego stosunek do dorosłych czy rówieśników na ogół jest poprawny, ale niekiedy pojawiają się negatywne postawy i zachowania, 4.4.7. z powierzonych zadań najczęściej się wywiązuje, choć nie zawsze solidnie, 4.4.8. czasami wykazuje brak zainteresowania lekcją, utrudniając pracę kolegom i nauczycielom, 4.4.9. nie zawsze podejmuje działania zmierzające do poprawy swojego zachowania. 4.5. OCENA NIEODPOWIEDNIA Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń , który nie spełnia ponad połowy kryteriów na ocenę poprawną , a ponadto dotyczą go przynajmniej dwa z niżej wymienionych kryteriów: 4.5.1. samowolnie opuszcza lekcje, 4.5.2. nie usprawiedliwia opuszczonych godzin, 4.5.3. spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionych powodów, 4.5.4. posługuje się niecenzuralnym słownictwem lub gestykulacją, 4.5.5.otrzymuje liczne uwagi pisemne lub ustne dotyczące nieodpowiedniego zachowania, 4.5. 6. nie zmienia obuwia, 4.5. 7. umyślnie niszczy sprzęt szkolny lub przedmioty kolegów, 4.5. 8. wykazuje wyraźny brak zainteresowania lekcjami, 27 4.5. 9. udowodniono mu kradzież lub współudział w kradzieży, 4.5.10. pali papierosy i spożywa alkohol na terenie szkoły lub podczas imprez organizowanych przez szkołę poza jej terenem, 4.5.11. rozstrzyga spory za pomocą bójek, 4.5.12. głośno wypowiada obraźliwe , krzywdzące sądy, opinie czy myśli, 4.5.13. często nie reaguje na uwagę ze strony dorosłych lub reaguje w sposób niewłaściwy, 4.5.14. lekceważy obowiązek systematycznego i solidnego przygotowania się do lekcji, 4.5.15. nie podejmuje starań w celu poprawy swojego zachowania. 4.6. OCENA NAGANNA Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczy ponad połowa kryteriów na ocenę nieodpowiednią oraz jeden z niżej wymienionych punktów: 4.6.1.notorycznie lekceważy obowiązki uczniowskie, 4.6.2.dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi szkoły, 4.6.3.udowodniono mu kradzież lub współudział w kradzieży, 4.6.4.niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych: - jest agresywny, - daje dowody ulegania złym nałogom, np. pali papierosy, pije napoje alkoholowe, - na zwróconą uwagę ze strony dorosłych nie reaguje lub reaguje niewłaściwie, - buduje negatywny obraz szkoły w środowisku nie dba o honor i tradycje klasy i szkoły, 4.6.5. wyłudza pieniądze od kolegów, 4.6.6. sam rozstrzyga spory przez bójki, znęcanie się nad młodszymi, 4.6.7. kilkakrotnie celowo zniszczył sprzęt szkolny lub przedmioty kolegów, 4.6.8. jest agresywny w stosunku do innych, 4.6.9. wchodzi w kolizję z prawem, 4.6.10. jego zachowanie stanowi zagrożenie zdrowia i życia dla niego i dla innych osób, 4.6.11. posługuje się wulgarnym językiem i gestykulacją. 5.Uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą (pisemne oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów) lub zwolnienie lekarskie. 6. W razie nagminnego łamania prawa szkolnego, gdy działania ze strony szkoły 28 i środowiska rodzinnego nie przynoszą oczekiwanych efektów, uczeń może być za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty przeniesiony do innej szkoły. 7. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, przestrzegania norm moralnych, wywiązywania się z obowiązków szkolnych. 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: • stopnie z przedmiotów nauczania, • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy szkoły zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz indywidualne kontakty. 5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca według kryteriów w Statucie Szkoły, uwzględniając predyspozycje ucznia oraz jego starania. 6. Najczęściej stosowanymi narzędziami pomiaru zachowania ucznia są; 6.1 Obserwacja dotycząca wymienionych w § 4 pkt.3 aspektów życia szkolnego: 6.2 Opinie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 6.3 Opinie zespołu klasowego. 6.4 Rozmo wy z uczniem. 7. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) co najmniej na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i udzielić wskazówek, dotyczących jej poprawy. 29 8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury odwoławczej. 9.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 9.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 9.3 W skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, - wychowawca klasy, - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, - pedagog szkolny, - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, - przedstawiciel Rady Rodziców. 9.4 Komisja po zapoznaniu się z argumentami stron podejmuje decyzję w drodze tajnego głosowania. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub jego odrzuceniu decyduje zwykła większość głosów. 9.5 Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.