REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  ,,LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

1. Organizatorzy:

Organizatorami konkursu są: pani Beata Gajewska, p. Monika Świgońska (klasy 1-3).

pani Ewa Olszewska, p. Sylwia Mazurowska (klasy 4-8).

2. Cele konkursu

 • Kształtowanie postaw poszanowania tradycji
 • Rozwijanie umiejętności polonistycznych
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów

3. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs polega na napisaniu listu do Świętego Mikołaja. Uczniowie klas 1-3 mogą swój list dodatkowo ozdobić rysunkiem. Uczniowie klas 4-8 piszą list bez dodatkowych rysunków.
 2. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.
 3. c)Prace należy dostarczyć do organizatorów do 16 grudnia 2022 r.

5. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród.

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów na podstawie następujących kryteriów:
 • estetyczność pracy
 • poprawność pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym
 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu.

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP Zawidz najpóźniej dnia 20.12.2022r.
 2. Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej

7. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym
 2. Przyniesione prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. d)Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować do organizatorów konkursu.