Kolejność przedmiotów w dzienniku lekcyjnym dla klasy VII
 wg ramowego planu nauczania

 1. j.polski
 2. j.angielski
 3. j.niemiecki
 4. muzyka
 5. plastyka
 6. historia
 7. geografia
 8. biologia
 9. chemia
 10. fizyka
 11. matematyka
 12. informatyka
 13. technika
 14. wychowanie fizyczne
 15. religia
 16. wychowanie do życia w rodzinie