LOGOPEDA


 Na zajęciach logopedycznych:

 • usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie;
 • ustalany jest prawidłowy tor oddechowy;
 • wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.
 • ćwiczony jest słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawna dykcja oraz czytanie i różne formy pisania.

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, w którym zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne wspomagające terapię logopedyczną. Programy multimedialne oraz gry planszowe, które zakupiła szkoła, uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PROWADZI PANI JOANNA BIELECKA

 • Poniedziałek 8:00 – 14:20
 • Środa   8:00 – 11:40 
 • Czwartek 8:00-14:20
  (konsultacje dla rodziców 12:45 – 13:30)
 • Piątek 8:00 – 13:30 (Grąbiec/Zawidz)

PSYCHOLOG

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania zgłaszanych problemów, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży, współpraca z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, stała współpraca z instytucjami oświatowymi wspierającymi szkołę (Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM PANIĄ BEATĄ LISICKĄ

 • Wtorek  8:00 – 13:30 (konsultacje dla rodziców 8:00 - 8:45)
 • Czwartek (co drugi)  8:00 – 12:35 
 • Piątek 8:00 – 12:35 (konsultacje dla rodziców 8:00 - 8:45)

PEDAGOG

 Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych. Udzielanie porad i konsultacji uczniom, nauczycielom i rodzicom.  Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Realizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM PANIĄ KATARZYNĄ KOPROWICZ 

 • Wtorek 8:00 - 14:20 (konsultacje dla rodziców i nauczycieli 8:00 - 8:45)
 • Środa 8:00 - 14:20
 • Czwartek 8:00 - 10:30 (konsultacje dla rodziców 8:00 - 8:45)